Zakat Fitrah dan Zakat Mal Didalam Agama Islam

Zakat fitrah dan zakat Mal dalam Islam | Zakat fitrah dan zakat mal merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Zakat fitrah dan Zakat mal adalah rukun islam yang ke empat .Apakah perbedaan dari Zakat Fitrah dan Zakat Mal ? Mari kita pelajari bersama – sama .

zakat fitrah dan zakat mal

 

Pengertian Zakat

Zaka berasal dari kata Zaka  yang berarti berkah , tumbuh , bertambah dan kata zaka juga memiliki arti membersihkan dan mensucikan .

Sedangkan menurut istilah zakat berarti  suatu barang atau harta yang di keluarkan dan di berikan kepada orang yang berhak menerima serta bertujuan untuk membersihkan dengan syarat – syarat tertentu .

adversitemens

Golongan Orang yang berhak menerima zakat

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat , yaitu seperti yang terkandung di dalam QS.At-Taubah ayat 60:

zakat fitrah dan zakat mal

Lafadz ( Innamassoda qotu lil fuqoroi wal masakini wal ‘amilina ‘alaiha wal muallafati qulubuhum wafirriqobi wal harimina wafisabilillahi wabnissabili faridatan minallahi wallahu ‘alaimun khakimun . )

Artinya :

zakat mal dan zakat fitrah

adversitemens

a. Fakir

fakir adalah orang yang mempunyai harta yang sangat sedikit dan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya setiap hari .

b. Miskin

yang dimaksud adalah orang yang memiliki harta sedikit dan memiliki penghasilan akan tetapi pas – pasan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari .

c. ‘Amil

yaitu orang yang mengurusi zakat .

d. Mu’allaf

yang di maksud yaitu orang yang masih lemah hatinya seperti orang yang baru masuk islam . tujuan muallaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat yaitu dengan alasan supaya lebih memantapkan hatinya .

e.Memerdekakan budak

pada zaman dahulu , di saat awal perkembangan islam banyak orang – orang menjadi budak . Dan saat itu zakat di peruntukkan membayar atau menebus para budak supaya memiliki kemerdekaan hidup .

f. Gharim

yaitu orang yang memiliki banyak hutang .

Hutang disini bukan hutang untuk berjudi atau bermaksiat yang lainnya , akan tetepi untuk berbisnis dan mengalami kerugian orang yang seperti ini berhak mendapatkan zakat .

g.Sabilillah

Yang di maksud sabilillah yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Alloh / menegakkan agama islam .Contohnya pengembangan dakwah , pendidikan , kesehatan ,panti asuhan dan lain sebagainya .

h. Ibnu Sabil

Yang di maksud yaitu orang yang kehabisan bekal saat perjalanan .Perjalanan disini bukan untuk bermaksiat .

Zakat ada dua macam yaitu :

 • Zakat fitrah
 • Zakat Mal

1.Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib  di keluarkan pada waktu bulan ramadhan .

Hadist yang menjelaskan  tentang zakat fitrah yang artinya :

” Dari Ibnu Abbas dia berkata : Rosululloh saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang – orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji . ” ( HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah )

Barang yang digunakan untuk zakat fitrah yaitu sesuatu yang mengenyangkan dan tumbuh dimana – mana seperti beras , gandum , jagung dan kurma .

Besar Zakat fitrah yang di keluarkan yaitu 1 sha’ ,atau sama dengan 2,75 kg atau dapat juga dengan uang sebesar sesuai harga makanan pokok  pada waktu zakat akan di kelurkan .

Syarat wajib bagi muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat ) :

a. Islam .

b. Hidup sampai dengan waktu matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan .

c. Bagi bayi  yang lahir sebelum matahari terbenam pada waktu akhir bulan ramadhan maka wajib mengeluarkan zakat .

d. Mampu membayar zakat .

Rukun Zakat fitrah :

a. Niat .

Bacaan Niat Zakat Fitrah :

Zakat Fitrah Dan Zakat Mal

b. Adanya muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat )

c. Adanya mustakhiq ( orang uyang menerima zakat )

d. Adanya harta yang di gunakan untuk zakat .

Waktu pelaksanaan zakat fitrah :

Untuk mengeluarkan zakat fitrah ada beberapa ketentuan dan hukum – hukum nya bagi yang mengeluarkan zakat ,yaitu :

a. Waktu Ta’jil atau di sebut juga dengan waktu yang di perbolehkan yaitu semenjak awal bulan ramadhan sampai dengan akhir bulan ramadhan setelah matahari terbenam ( waktu magrib saat berbuka )

b. Waktu wajib yaitu semenjak matahari terbenam pada saat hari akhir ramadhan sampai dengan waktu sebelum subuh .

c. Waktu lebih utama  atau afdal yaitu semenjak selesai waktu subuh sampai dengan waktu sebelum sholat ‘id .

d. Waktu mkruh  yaitu setelah sholat ‘id .

e. Waktu haram yaitu waktu setelah sholat ‘id sampai dengan terbenam nya matahari pada tanggal 1 syawal .

Manfaat zakat fitrah

Manfaat zakat fitrah terbagi menjadi dua yaitu bagi muzakki dan mustakhiq.

Manfaat bagi muzakki :

 • Mensucikan orang yang melaksanakan puasa .
 • Menyempurnakan puasa seseorang .

Manfaat bagi mustakhiq  :

 • Menyelamatkan iman dan islam dari orang – orang kafir .
 • Memberi makan orang – orang miskin , sehingga tidak ada lagi yang kelaparan .

 

2.Zakat Mal

Zakat mal yaitu zakat yang yang di keluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang yang di berikan kepada orang – orang yang berhak menerima nya .

Hukum zakat mal yaitu wajib bagi yang sudah memenuhi syarat – syarat nya .

Dalil naqli tentang perintah zakat Mal , yaitu terkandung di dalam QS.At- Taubah ayat 103

………………zakat fitrah dan zakat mal

Lafadz ( Khudz min amwalihim sodaqotan tutohhiru hum wa tuzakkihim biha …..)

zakat fitrah dan zakat mal

Syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat mal :

a. Islam .

b. Merdeka , tidak menjadi hambasahaya (budak )

c. Harta yang dimilikki adalah miliknya bukan hasil pinjaman dari pihak lain ( milik sempurna )

d. Mencapai satu nisab .

Nisab yaitu batas minimal jumlah harta yang wajib di zakati . Apabila belum mencapai nisab maka tidak wajib mengeluarkan zakat .

e. Sudah setahun dimiliki .

Harta yang wajib di keluarkan zakat mal

Ada beberapa macam harta yang wajib di keluarkan zakat , antara lain :

 • Emas dan perak
 • Harta Perniagaan
 • Peternakan
 • Pertanian
 • Harta temuan ( rikaz )

zakat fitrah dan zakat mal

Nisab dari harta yang dikelurkan zakat mal

1.Emas dan perak

Para ulama sepakat bahwa hasil tambang yang wajib di keluarkan zakat yaitu emas dan perak .

Apabila emas dan perak sudah dimiliki selama satu tahun dan sudah mencapai nisab ,maka wajib di keluarkan zakat. Nisab emas dan perak :

 • Nisab emas ,yaitu 93,6 gr
 • Nisab perak , yaitu 624 gr

kadar zakat dari keduanya untuk di keluarkan yaitu 2,5 % atau 1/40

2.Harta perniagaan

Harta perniagaan yaitu harta untuk di perdagangkan baik berdagang dalam negeri atau luar negeri .

Nisab nya yaitu sama atau senilai dengan  harga nisab emas (93,6gr )

kadar zakat dari harta perniagaan yaitu sama 2,5%

3.Peternakan 

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakat yaitu kambing /domba , sapi , kerbau , kuda ,dan unta yang dikembangkan bertujuan untuk ekonomi dan telah dikuasai selama satu tahun .

Nisab hewan peternakan :

a.Kambing /domba

 • 40 – 120 ekor , maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 1 ekor kambing umur 1 tahun.
 • 121 – 200 ekor , maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 2 ekor kambing umur 2 tahun .
 • 201 – 300  ekor , maka zakat yang di keluarkan sebanyak 3 ekor kambing umur 2 tahun .
 • 301 – 400 ekor , maka zakat yang di keluarkan sebanyak 4 ekor kambing umur 2 tahun .
 • 401- 500 ekor , maka zakat yang di keluarkan yaitu 5 ekor kambing umur 2 tahun .
 • 501 keats , maka zakat yang di keluarkan tambah 1 ekor tiap ada pertambahan 10 ekor kambing .

b. Kerbau /sapi

 • 30 – 39 , maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun lebih .
 • 40 – 59 ,maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih .
 • 60 – 69 ,maka zakat yang di keluarkan 2 ekor umur 1 tahun lebih .
 • 70 – 79 ,maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor umur 2 tahun lebih .
 • 80 – 89 , maka zakat yang di keluarkan 3 ekor umur 1 tahun lebih
 • 90 – keatas ,maka zakat yang dikeluarkan tambah satu setiap tambah 30 ekor .

c. Unta

 • 5- 24 , maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 4 kambing .
 • 25 – 35 , maka zakat yang di keluarkan 1 unta betina umur 2 tahun .
 • 36 – 45 ,maka zakat yang di keluarka 1 unta jantan umur 2 tahun .
 • 46 – 60 ,maka zakat yang dikeluarkan 1 unta betina umur 3 tahun .
 • 61 – 75 ,maka zakat yang di keluarka 1 unta betina umur 4 tahun .
 • 76 – 90 , maka zakat yang di keluarkan 2 ekor unta betina umur 2 tahun .
 • 91 – 120 ,maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor unta betina umur 3 tahun .
 • 120 keatas , maka tambah 1 ekor unta jantan umur 2 tahun setiap ada pertambahan 40 ekor unta .Dan tambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun setiap ada tambahan 50 ekor unta .

d. Pertanian

Hasil pertanian yang wajib di keluarkan adalah bahan makana pokok dan buah – buahan yang bisa bertahan  yaitu gandum , beras ,jagung , anggur dan kurma kering .

Waktu pengeluarannya tidak menunggu 1 tahun akan tetapi setiap waktu panen .

Nisabnya yaitu 750 kg , dan kadarnya yaitu 10 % apabila tidak ada tambahan biaya lain seperti pengairan dan 5 % apabila ada tambahan biaya lain .

e. Harta rikaz

Harta rikaz yaitu barang temuan berupa barang berharga dari dalam tanah atau tempat tertentu .Harta seperti ini sudah tidak bertuan lagi dan dianggap peninggalan orang zamn dahulu .

Apabila barang yang ditemukan berupa ems/ perak  maka tidak ada nisab nya ,apabila  barang selain emas / perak maka nisabnya senilai dengan nisab emas 93,6 gr .

Kadar zakat yang di keluarkan yaitu 20 % .

Demikian penjelsan mengenai perbedaan zakat fitrah dan zakat mal dalam islam.Semoga kita tidak lali lagi untuk mengeluarkan zakat , dan semoga kita juga faham bahwa sebagian harta kita adalah hak orang lain .

adversitemens