Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga Dalam Syariah Islam

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga | Pada penjelasan sebelumnya telah kita pelajari mengenai golongan orang – orang yang dirindukan surga. Lalu apakah ketika kelak nanti diakhirat kita masuk surga secara bersamaan atau ada aturan urutannya ? Dan pasti kita bertanya – tanya siapakah yang akan masuk ke dalam surga pada urutan pertama ? Apakah yang memiliki harta melimpah akan masuk pada urutan pertama  dan yang tidak memiliki harta akan masuk di urutan terakhir sendiri .? Pertanyaan – pertanyaan ini adalah pertanyaan wajar dan pasti muncul diantara kita . Pada kesempatan kali ini , kita akan pelajarinya bersama .

Tingkatan Manusia Yang Masuk Syurga

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tingkatan manusia yang masuk surga menurut para ulama , atau kali ini akan dijelaskan mengenai tingkatan manusia kelak diakhirat menurut ibnu Qayyim al-jauziyah . Bagaimanakah beliau berpendapat ? perhatikan penjelasan – penjelasan di bawah ini :

Manusia yang memiliki tingkatan paling tinggi diantara manusia yang lain adalah Para Rasulullah . Karena Rasulullah adalah manusia yang membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadikan umat manusia menyembah Allah swt dan memiliki aturan hidup serta menjadi lebih teratur hidupnya .

  1. Tingkatan Pertama adalah Nabi Ulul azmi 

Manusia yang memiliki tingkatan tertiggi atau tingkatan pertama adalah para nabi ulul azmi . Siapakah nabi ulul azmi itu ? nabi ulul azmi adalah Nabi Nuh a.s , Nabi Ibrahim a.s , Nabi Musa a.s , Nabi Isa a.s , Nabi Muhammad Saw . Kelima Nabi di atas merupakan manusia yang memiiki kesempatan pertama untuk masuk ke dalam surgaNya Allah swt . Dan diantara kelima nabi di atas , yang paling mulia dan yang pertama kali masuk Surga adalah Nabi Muhammad SAW . Jadi , jika Nabi Muhammad saw belum masuk ke dalam Surga maka Nabi yang lainpun tidak dapat memasukinya .

adversitemens

Perhatikan Firman Allah swt dalam QS.Asy – Syura ayat 13 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

2. Tingkatan Ke dua adalah Para Nabi 

Tingkatan yang ke dua adalah para nabi yang tercatat dalam al – qur’an yaitu berjumlah 25 selain Nabi Ulul azmi . Nabi – nabi tersebut adalah Nabi Adam a.s , Nabi Idris a.s , Nabi Hud a.s , Nabi  Luth a.s , Nabi shalih a.s , Nabi ismail a.s , Nabi ishaq a.s , Nabi Ya’qub a.s, Nabi Yusuf a.s, Nabi Ayyub a.s , Nabi su’aib a.s , Nabi Harun a.s, Nabi Yunus a.s , Nabi Dzulkifli a.s ,Nabi Ilyas  a.s, Nabi Ilyasa a.s , Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman a.s, Nabi Zakaria a.s , dan Nabi Yahya a.s .  Ke 25 nabi ini memiliki kesempatan masuk setelah para Nabi Ulul azmi telah masuk semua .

3. Tingkatan Yang ketiga adalah Para Nabi Yang tidak Tercantum di dalam Al-Qur’an

Selama ini , kita hanya tahu jumlah nabi adalah 25 , karena Jumlah nabi yang wajib untuk diimani atau diketahuioleh para muslim adalah 25 . Namun , sesungguhnya jumlah nabi sangatlah banyak . Mengenai jumlah yang pasti hanya Allah swt yang mengetahuinya . Nabi yang tidak di tercatat dalam Al- Qur’an adalah seseorang manusia laki – laki yang memiliki sifat kenabian , dan mendapat wahyu dari Allah namun wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri tidak untuk disampaikan kepada umat manusia .

adversitemens

Dan para nabi ini , mendapat tingkat yang ke tiga kelak di akhirat .

4. Tingkatan Keempat adalah Pewaris para Rasul  Dan pengganti Mereka dimasing – masing umatnya

Yang dimaksud dari pewaris dan pengganti Rasul adalah para sahabat Rasul dan ulama yang menegakkan ajaran Rasul tentang ilmu agama ( syariat ) serta mengajak para manusia supaya menyembah Allah swt sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw .

Perhatikan Firman Allah swt dalam QS.An- Nisa Ayat 69 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

5. Tingkatan Yang Kelima adalah Para Pemimpin yang adil 

Dengan adanya pemimpin yang adil , maka dunia ini akan tenteram , aman , damai , orang yang lemah akan mendapat pertolongan , orang yang takut akan merasa aman , orang yang dzalim akan terhina . Hukum Allah akan ditegakkan , menyerukan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar . Dan Sunnah akan ditegakkan , bid’ah akan dihancurkan dan yang membuat kerusakan – kerusakan akan dimusnahkan .

Dan para pemimpin yang adil adalah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan di hari akhir . Karena para pemimpin yang adil , selama di dunia menaungi  raknyatnya dengan keadilan .

Maka , jadilah pemimpin yang adi . Karena Allah swt menjanjikan bagi kalian para pemimpin yang adil dengan syurga .

6. Tingkatan Yang keenam adalah Para Mujahidiin yang berjihad di jalan Allah 

Mujahidin adalah para pejuang yang mempejuangkan agama Allah dan menjaga para umat islam dari gangguan para kaum kafir sehingga ketika melakukan ibadah akan merasa aman .

Para mujahidin adalah para kaum yang sangat mulia , karena mereka rela mengorbankan diri dengan meninggalkan kesenangan dunia istri dan ank – anknya ketika mereka berjihad .

Para mujahidin dijanjikan oleh Allah swt , akan mendatkan pahala yang berlipat – lipat dan tidak akan putus walupun telah meninggal , dijauhkan dari siksa dan fitnah kibur . Dan para mujahidin dijanjikan syurga , dinikahkan dengan banyak bidadari dan disematkan mahkota dari mutiara . Diampuni dari dosa sejak tetesan dara pertama , serta dapat memberikan syafa’at kepada 70 kerabatnya Serta masuk syurga tanpa di hisab .

Perhatikan Firman Allah swt dalam QS.At – Taubah ayat 120 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

Dari penjelasan ayat di atas , dapat kita simpulkan bahwasannya , setiap perbuatan para mujahiddin akan bernilai pahala . Dan kedudukan para mujahiddin lebih tinggi dibanding dari orang – orang yang memberi jamuan kepada jama’ah haji atau orang – orang yang mengurus masjidil haram .

7. Tingkatan ketujuh adalah Ahlul Itsar 

Apakah yang dimaksud dengan Ahlul itsar ? Ahlul itsar yaitu seseorang yang lebih mementingkan kebutuhan orang lain walaupun dirinya sedang dalam keadaan kesusahan . Ahlul itsar adalah orang yang gemar berinfak dan sodakoh. Dalam berinfak ahlul itsar tidak akan mengungkit – ungkit dengan apa yang telah dia keluarkan dan tidak bertingkah laku yang dapat menghapus pahala dari bersodakoh . Dan mereka adalah orang yang bersodakoh secara terang – terangan atau sembunyi -sembunyi . Dan mereka merupakan seseorang yang sangat penting bagi orang – orang disekitarnya .

Ahlul itsar adalah orang yang ketika dirinya kaya harta , dia tidak akan membelanjakan hartanya dijalan yang Allah larang serta tidak untuk membelanjakan hal – hal yang mubah .

Perhatikan Firman Allah swt dalam QS.Al- Baqarah ayat 274 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

Dari pejelasan di atas , kita dapat simpulkan bahwa orang yang gemar bersedekah baik di siang atau malam adalah orang yang akan mendapat banyak pahala dan akan masuk syurga .

8. Tingkat Yang ke delapan adalah orang – orang yang diberikan pintu – pintu kebaikan oleh Allah swt 

Yang dimaksud adalah orang – orang yang mengerjakan shalat , puasa , haji , berdzikir dan amalan – amalan baik lainnya yang menjadikan catatan buku amalnya menjadi penuh dengan pahala .Dan menjadikan orang ini masuk syurga .

9. Tingkat yang kesembilan adalah Ahlul Najat 

Ahlul najat adalah orang – orang yang hanya sebatas mengerjakan semua perintah Allah swt ( amalan fardu )dan menjauhkan diri dari perbuatan yang di larang oleh Allah swt . Allah swt akan mengampuni dosa – dosa kecil mereka, karena mereka telah mengerjakan semua amalan – amalan fardu dan mereka tidak mengerjakan dosa besar.

Perhatikan QS.An-Nisa ayat 31 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk surga

10. Tingkat Yang kesepuluh adalah orang – orang yang mendapatkan karunia bertaubat dari Allah swt sebelum ajalnya 

Orang – orang ini adalah orang – orang yang telah selama hidupnya melakukan perbuata dzalim atau dosa , namun ketika menutup usia dia melakukan taubat secara taubatan nasuha .

Orang – orang yang seperti ini , juga memiliki kesempatan untuk masuk syurga .

Perhatikan QS.Maryan ayat 60 :

Tingkat Manusia Yang Masuk Surga

11. Tingkat yang ke sebelas adalah orang – orang yang melakukan perbuatan baik namun dilain waktu melakukan keburukan .

Orang – orang ini adalah orang yang selama hidupnya terkadang berbuat baik , kadang berbuat buruk dan ketika menuju ajalnya belum sempat bertaubat . Namun ketika amlnya ditimbang , amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya . Maka Allah swt tetap memasukkan mereka kedalam syurga .

Perhatikan QS.Al-A’raf ayat 8-9 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

12. Tingkat yang keduabelas adalah orang – orang yang meiliki amal baik dan buruknya sama beratnya 

Orang – orang ini adalah golongan orang – orang yang terakhir masuk kedalam syurganya Allah dari golongan orang – orang yang tidak masuk ke dalam neraka . Orang – orang ini , dalam menunggu gilirannya berada di padang mahsyar ( tempat antara syurga dan neraka ) .

Perhatikan ayat Al-a’raf ayat 46  – 47 :

Tingkatan Manusia Yang Masuk Surga

Tingkat Manusia Yang Masuk Surga

13. Tingkat ke tiga belas adalah orang – orang yang penuh kenaksiatan dan timbangan amal baiknya ringan 

Tingkatan ini adalah orang – orang yang suka melakukan kemaksiatan , namun dia masih memiliki amal baik namun tibangannya hanya sedikit . Dan lebih ringan dibanding amal buruknya .

Golongan orang ini , tetap akan masuk syurga namun harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka untuk membersihkan atau menebus dosa- dosa nya yang telah diperbuat . Lalu mendapat syafa’at dari Nabi Muhammad saw , dan baru mereka dapat masuk syurga .

14. Tingkat ke empat belas adalah orang – orang yang tidak memiliki keimanan , ketaatan , kemaksiatan dan tidak juga memiliki amal shalih .

Golongan orang – orang ini adalah orang – orang gila , orang yang tuli sehngga dakwah tidak sampai kepadanya . Dan termasuk juga anak -anak kecil dari orang musyrik yang meninggal di waktu kecil .

Mereka akan tetap masuk syurga , namun mereka harus menghadapi ujian terlebih dahulu supaya dapat masuk syurga atau tidak . Dan ketika tetap masuk neraka , neraka tersebut akan terasa sejuk dan menyelamatkan . Dan bagi orang yang gila yang pernah berakal , hukumnya adalah ketika dia sedang sehat . Jika dia muslim ,maka dia akan masuk syurga .

15. Tingkatan di neraka 

Tingkatan yang selanjutnya adalah tingkatan orang – orang yang akan masuk neraka ,golongan tersebut adalah orang – orang munafik sindiq , pemimpin kafir , pengikut orang – orang kafir dan golongan – golongan jin yang kafir .

Golongan – golongan ini adalah golongan yang akan kekal di neraka . Na’udzubillah . . . . .

Demikian penjelasan mengenai tingkatan manusia yang akan masuk ke dalam syurgaNya Allah swt dalam syariah islam dan manusia yang akan masuk neraka .

Bagaimana dengan anda semua ? mau pilih tingkatan yang mana . . . .apakah mau menjadi orang yang masuk syurga terakhir ? atau bahkan tidak ingin masuk syurga ? na’udzubillah tentu kita menginginkan masuk syurga bukan ? dan mendapat kemudahan kelak di akhirat . Maka dari itu , mari mulai dari sekarang kita perbaiki diri serta tidak lupa akan kewajiban – kewajiban kita sebagai mahluk Allah swt . Smoga bermanfaat ……Amin

adversitemens