Kerjasama Ekonomi Islam Dalam Bentuk Syarikat

kerja sama ekonomi islam

kerjasama ekonomi islam | Syarikat merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi dalam islam . Syarikat  lebih dikenal dengan istilah perjanjian . Sebelum kita menuju pada pembahasan syarikat ekonomi islam , terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi islam .

Kerja sama ekonomi islam yaitu cara kerjasama ekonomi yang sesuai dengan azas atau prinsip – prinsip syariat islam .

Prinsip – prinsip syariat islam mengandung unsur – unsur :

 • Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
 • Bersih dari kecurangan
 • Bersih dari kedzaliman
 • Bersih dari Riba

Bentuk kerja sama ekonomi islam :

adversitemens
 • Syarikat
 • Mudarabah / qirad
 • Musaqah
 • Muzara’ah dan Mukhabarah

Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah syarikat .

Pengertian Syarikat

Syarikat atau syirkah yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha dengan tujuan bagi hasil .

Hukum melakukan syarikat adalah mubah atau diperbolehkan , karena ini merupakan bentuk muamalah antar sesama manusi  . Syarikat boleh dilakukan dengan sesama muslim atau dengan non muslim , hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist :

syarikat

Keuntungan syarikat / syirkah 

Seseorang yang melakukan syirkah dengan ikhlas , tawakal , jujur dan saling percaya serta bersih dari kecurangan dan penipuan , maka orang yang melakukan syirkah akan mendapat pertolongan dari Allah swt dan rezeky yang berkah .

adversitemens

Perhatikan hadist qudsi berikut yang artinya :
“Rasulullah saw bersabda :Bahwa Allah swt telah berfirman :” Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah seorang diantaranya tidak berhianat kepada temannya ,apabila salah seorang diantara keduanya berhianat ,maka aku keluar dari persyarikatan keduanya .” (HR.Abu Dawud dari Abu Hurairah :2936 )

Macam – macam Syarikat

Syarikat dalam islam terbagi menjadi dua macam , yaitu :

 1. Syarikat Harta 

Syarikat harta yaitu akad dari dua orang atau lebih untuk bekerja sama dibidang permodalan yang bertujuan untuk bisnis dengan cara membagi untung dan rugi sesuai dengan perjanjian .

Rukun syarikat harta 

a. Sigat

Sigat yaitu lafal akad yang mengandung kalimat izin untuk menjalankan sebuah barang tettentu dari persyarikatan .

b. Orang yang bersyarikat

syarat orang yang bersyarikat adalah :

 • Berakal ( aqil )
 • Dewasa ( baligh )
 • Merdeka ( bukan hamba sahaya )
 • Tidak terpaksa

c. Modal

Syarat modal :

 • Berupa uang atau barang yang dapat diukur atau ditakar .
 • Berupa uang atau barang dan bukan piutang .
 • Besar kecilnya barang akan menentukan besar kecilnya keuntungan yang diterima atau kerugian yang harus ditanggung .

Bentuk – bentuk Syirkah harta :

1.Perseroan terbatas ( PT )

PT yaitu suatu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham – saham dan berbadan hukum .

2. Comanditaire Vennot Schap( CV)

Cv yaitu suatu asosiasi antara dua orang atau lebih yang bersama – sama mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak semua anggota aktif .

3. Firma

Firma yaitu Suatu asosiasi dua orang atau lebih yang bersama – sama mendirikn perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan dengan semua anggota aktif dan bertanggung jawab bersama – sama .

4. Koperasi

Koperasi yaitu sebuah bentuk kerja sama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan . Atau pengertian lain dari koperasi yaitu badan usaha milik bersama dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota – anggotanya .

Syarikat yang telah dijelaskan di atas harus memiliki AD/ART ( Anggaran Dana /Anggaran Rumah Tangga )serta memiliki akta notaris

2. Syarkat Kerja

Syarikat kerja yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melaakukan usaha yang hasilnya dibagi sesuai perjanjian .

Syarikat kerja juga erupakan sebuah sarana yang baik untuk meraih kemakmuran dan kemajuan bersama . Banyak pekerjaan yang sulit untuk dilakukan sendiri , maka syarikat kerja dapat menjadi sebuah penyelesaian dari masalah tersebut .

Bentuk – bentuk syarikat kerja , yaitu :

 • Mudarabah  / qirad
 • Musaqah
 • Muzara’ah dan Mukhabarah

Demikian penjelasan mengenai kerjasama ekonomi islam dalam bentuk perjanjian atau syarikat islam . Semoga bermanfaat , dan semoga semua tingkah laku serta semua usaha yang kita jalani sesuai dengan syariat islam .Amin

adversitemens